Bieg zasiedzenia nieruchomości w stosunku do małoletniego

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. (art. 173 k.c.)

Jest oczywiste, że przepis ten wyklucza jedynie zakończenie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości przed upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie.

Natomiast przepis ten nie stanowi przeszkody do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości w postępowaniu z udziałem małoletniego, gdy upływ terminu zasiedzenia nastąpił w czasie, kiedy właścicielem nieruchomości był pełnoletni poprzednik prawny małoletniego.

(opracowane na podst. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 1999 r.I CKN 134/98)

 

Niepełnoletni właściciel nieruchomości a zasiedzenie

Jeżeli z powodu małoletniości jednego ze współwłaścicieli nieruchomości nastąpiło zawieszenie biegu terminu zasiedzenia, to nie wywiera ono skutku w stosunku do pozostałych pełnoletnich współwłaścicieli.

To oznacza, że możliwe jest zasiedzenie udziału lub udziałów należących do pełnoletnich współwłaścicieli, a wobec małoletnich nastąpi to zgodnie z upływem okresu ochronnego.

Przepisy odnoszące się do małoletnich mają na celu jedynie ich ochronę, a ponieważ małoletni jest współwłaścicielem każdej niepodzielnej cząstki nieruchomości, nie byłoby możliwe zasiedzenie całej nieruchomości lub fizycznie wydzielonej części.

Toteż brak jest przeszkód prawnych do zasiedzenia samego udziału pełnoletniego współwłaściciela, gdyż zasiedzenie takiego udziału nie pozbawia małoletniego prawa do przysługującego mu udziału we współwłasności.

Zgodnie zatem z art. 173 KC terminy zasiedzenia poszczególnych udziałów będą różne, mimo że posiadacz samoistny włada całą nieruchomością.

(opracowane na podst. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lipca 2011 r. II CSK 644/10)

W wypadku, gdy zasiedzenie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie prawa rzeczowego w 1946 r. nastąpiłoby – przy uwzględnieniu terminu przewidzianego w art. 2262 kodeksu Napoleona – wcześniej (art. XXXIII par. 2 przepisów wprowadzających prawo rzeczowe), a w okresie tego terminu nastąpiło zawieszenie biegu zasiedzenia z powodu małoletności jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zawieszenie to nie wywiera skutku w stosunku do pozostałych pełnoletnich współwłaścicieli.

(opracowano na podst. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 lipca 1969 r. III CZP 41/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*