Jak wygląda i ile trwa spawa o rozwód?

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, ile trwa sprawa rozwodowa, ponieważ wszystko zależy od kiedy liczyć?

To znaczy, czy liczyć od chwili podjęcia decyzji o rozwodzie? Czy od momentu złożenia pozwu? Czy może chodzi komuś tylko o czas jaki ma spędzić na Sali sądowej?

Dużo zależy również od okoliczności sprawy, tzn. od tego czy małżonkowie są ze sobą w sporze? Czy będzie w związku z tym potrzeba orzekania o winie, czy też będzie można tego uniknąć?

Ważne jest też to, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a jeżeli tak, to czy uzgodnili wszystkie kwestie z nimi związane, w szczególności mam tu na myśli:

– powierzenie władzy rodzicielskie;

– wysokość alimentów;

– ustalenie kontaktów, etc.

Dodatkowo, wszystko skomplikowała sytuacja z Covid 19. Generalnie przed pandemią od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy czekało się około 6 miesięcy.

Oczywiście zdarzało się, otrzymać szybszy termin, bo na przykład już po 3 miesiącach, ale to był raczej wyjątek od zasady i dotyczył jedynie rozwodów tzw. „bezspornych”.

Obecnie trudno nam wskazać jaki jest średni czas oczekiwania, bo jesteśmy dopiero na początku odmrażania sądownictwa. Pewne jest jednak, że terminy te nie będą krótsze. Zakładamy, że można będzie mówić nawet o 9 miesięcznym terminach oczekiwania.

Łatwiej mi odpowiedzieć na pierwszą część pytania, tzn. jak wygląda sprawa o rozwód?

 

Jak wygląda sprawa o rozwód?

Zacznijmy od początku.

A początkiem można nazwać moment podjęcia decyzji o rozwodzie. Decyzja o rozwodzie musi być dobrze przemyślana, a osoba ją podejmująca, w pełni przekonana o jej słuszności.

Decyzję o rozwodzie może podjąć zarówno jeden z małżonków samodzielnie, bądź też oboje małżonkowie zgodnie.

Wbrew pozorom, obecnie obserwuje się trend wspólnego i zgodnego działania małżonków w sprawach rozwodowych. Działania takie na pewno umożliwiają załatwienie sprawy w szybszy i tańszy sposób.

Pamiętać jednak należy, że co do zasady zgoda drugiego małżonka na rozwód nie jest potrzebna.

Tak, czy inaczej, aby rozpocząć proces rozwodowy należy złożyć pozew o rozwód.

Pozew o rozwód składa tylko jeden z małżonków. Nie można go złożyć wspólnie nawet w przypadku, gdy decyzję o rozwodzie małżonkowie podjęli razem.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pamiętać trzeba, że w sprawach o rozwód sądem właściwym w I instancji jest Sąd Okręgowy, a nie jak wielu się wydaje Sąd Rejonowy.

Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne.

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację.

Strona pozwana w sprawie o rozwód lub o separacje może jednak również żądać rozwodu albo separacji.

Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania.

Podjęcie postępowania następuje na wniosek jednej ze stron.

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji.

Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi.

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia.

Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem.

Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi.

W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej lub o kontaktach stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym.

Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu, a o władzy rodzicielskiej lub kontaktach przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym.

Sąd postanowi podjąć postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej lub kontaktów, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej lub kontaktach. W przeciwnym wypadku postępowanie ulega umorzeniu.

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.

Wyrok w sprawie rozwodowej

Sprawa kończy się wydaniem wyroku.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Autorem tekstu jest Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych (Adwokat Kraków)

 

Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,

bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*