Wezwanie do zapłaty zachowku

Zachowek jest jednym z kluczowych pojęć w prawie spadkowym, odgrywającym ważną rolę w zabezpieczeniu interesów osób, które mogły zostać niesłusznie pominięte w ostatniej woli zmarłego. Jego korzenie sięgają prawa rzymskiego, a do dzisiaj jest stosowany w wielu systemach prawnych na świecie. Jakie kroki podjąć, aby domagać się należnego prawa w odpowiedni sposób?

Zachowek to specyficzna forma prawna, która chroni interesy tych, którzy byli nieproporcjonalnie pominięci w testamencie lub nie otrzymali wcale spadku, mimo że zgodnie z przepisami ustawowymi należałby im się pewien udział w majątku zmarłego. Uprawnionymi do zachowku są przede wszystkim:

 • Zstępni spadkodawcy (np. dzieci, wnuki).
 • Małżonek.
 • Rodzice spadkodawcy.

Istotne jest, aby osoby te byłyby powołane do dziedziczenia na mocy prawa, gdyby nie istniał testament.

Niestety, konflikty rodzinne często wpływają na decyzje spadkodawcy, co prowadzi do licznych sporów sądowych dotyczących zachowku. Wiele osób, będąc w konflikcie z bliskimi, podejmuje decyzje o pominięciu ich w testamencie. Jest to jedna z przyczyn, dla których roszczenia o zachowek są tak powszechne.

 

Jak obliczyć zachowek?

Obliczanie zachowku opiera się na kilku kluczowych krokach:

 • Ustalenie udziału w spadku: Najpierw należy ustalić, jaki udział w spadku przysługiwałby danej osobie na mocy dziedziczenia ustawowego.
 • Ustalenie wysokości zachowku: W zależności od kategorii osoby uprawnionej, ustala się odpowiedni ułamek (np. 1/2 lub 2/3) udziału w spadku.
 • Obliczenie substratu zachowku: To suma wartości majątku zmarłego pomniejszona o długi i zobowiązania.
 • Kwota do zapłaty: Na podstawie powyższych kroków, oblicza się dokładną kwotę zachowku do zapłaty.

Wyjątki i ograniczenia

Nie każdy może domagać się zachowku. Istnieje kilka sytuacji, które wykluczają to prawo, m.in.:

 • Wydziedziczenie w testamencie.
 • Uznanie przez sąd za niegodną dziedziczenia.
 • Odrzucenie spadku.
 • Zawarcie umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Zachowek – przedawnienie

Roszczenie o zachowek nie jest wieczne. Przedawnia się ono po upływie pięciu lat od ogłoszenia testamentu. Co więcej, przed skierowaniem sprawy do sądu, osoba domagająca się zachowku powinna wezwać spadkobiercę do zapłaty. Warto przy tym skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym.

Wezwanie do zapłaty

Zanim rozpoczniemy procedurę sądową, warto podjąć próbę ugodowego załatwienia sprawy. Kluczowym dokumentem w tym przypadku jest wezwanie do zapłaty zachowku. To pismo, które w precyzyjny sposób prezentuje nasze roszczenie wobec osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Aby było ono prawidłowe, powinno zawierać następujące elementy:

 • Data wezwania.
 • Oznaczenie nadawcy – osoby uprawnionej do zachowku.
 • Oznaczenie adresata – osoby zobowiązanej do zapłaty.
 • Tytuł dokumentu.
 • Podstawy żądania, w tym wskazanie osoby spadkodawcy.
 • Kwota, o którą ubiegamy się w ramach zachowku.
 • Termin i sposób płatności – np. podanie numeru rachunku bankowego.
 • Uzasadnienie – opis sytuacji oraz uzasadnienie roszczenia.
 • Podpis osoby wystawiającej wezwanie.

Aby móc potwierdzić próbę polubownego załatwienia sprawy, warto wysłać wezwanie listem poleconym. Będzie to miało znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu. Co więcej, pozwoli to ustalić termin, od którego będziemy mogli domagać się odsetek od żądanej kwoty.

Choć wysłanie wezwania jest ważnym krokiem, nie przerywa ono biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku. Dlatego warto mieć na uwadze odpowiednie terminy i w razie braku reakcji ze strony zobowiązanego – podjąć dalsze kroki.

Domaganie się zachowku to niełatwa sprawa, ale dzięki właściwie przygotowanemu wezwaniu możemy zwiększyć szansę na ugodowe załatwienie sprawy. Ważne jest, aby w pełni świadomie i odpowiednio przemyślanie podchodzić do każdej czynności w tym procesie, mając na uwadze przede wszystkim własne prawa i interesy.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w temacie zachowku, jesteśmy tu, by Ci pomóc. Od lat specjalizujemy się w sprawach spadkowych, dzięki czemu zdobyliśmy bogate doświadczenie i mamy za sobą setki przeprowadzonych spraw. Jesteśmy gotowi, by doradzić, prowadzić Cię przez cały proces i bronić Twoich praw, gwarantując profesjonalne podejście na każdym etapie współpracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*