Kto może ubiegać się o zasiedzenie nieruchomości?

Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany.

Zgodnie z art. 609 § 1 KPC orzeczenie stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie może być wydane wyłącznie na wniosek.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest oznaczenie przedmiotu zasiedzenia, a zatem rzeczy, do której lub na której konkretne prawo może powstać przez zasiedzenie (własność, użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa lub przesyłu) oraz osoby lub osób będących nabywcami prawa.

Kto jest zainteresowanym w sprawie?

Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem.

Nie ulega wątpliwości, że w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia do kręgu osób zainteresowanych w rozumieniu art. 510 § 1 KPC należy przede wszystkim dotychczasowy właściciel (właściciele) nieruchomości, bez względu na to, czy jego prawo zostało stwierdzone i czy wynika z dołączonego na podstawie art. 607 KPC odpisu z księgi wieczystej.

 

Jeżeli właściciel nie żyje, status zainteresowanych mają jego spadkobiercy. Wnioskodawca powinien więc we wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wskazać dotychczasowego właściciela nieruchomości.

Gdyby z przyczyn od siebie niezależnych tego nie uczynił, sąd powinien z urzędu podjąć czynności zmierzające do ustalenia właściciela i wezwania go do udziału w sprawie (art. 510 § 2 KPC), a gdyby czynności te nie przyniosły rezultatu – zarządzić ogłoszenie przewidziane w art. 609 § 2 KPC.

Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem.

W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

Wezwanie poprzez ogłoszenie

Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie.

Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane.

Zainteresowanym w sprawie o zasiedzenie jest dotychczasowy właściciel nieruchomości, której wniosek dotyczy i powinien on być uczestnikiem postępowania (art. 510 KPC).

Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje takiego zainteresowanego, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu zainteresowanych przez ogłoszenie (art. 609 § 2 KPC). Brak wezwania do udziału w sprawie dotychczasowego właściciela pociąga za sobą nieważność postępowania.

Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome – również jego miejsce zamieszkania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*